Category:

health news

เมื่อสูงวัยต้องรับมือกับ “ฮอร์โมน”

“สังคมผู้สูงอายุ” ประโยคที่ใครๆ ก็คงเคยได้ยิน เพราะขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 7 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และประชากรโลกจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในอีก 35 ปีข้างหน้า โดยจะมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด

แนะประเมินตัวเองก่อนรับบริการนวด

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แนะประเมินตัวเองก่อนรับบริการนวด นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า แม้วิทยาการทางการแพทย์จะมีความก้าวหน้าไปมาก แต่ความนิยมใช้ศาสตร์นวดไทยดูแลสุขภาพ บำบัดรักษาอาการเจ็บปวดของร่างกาย ก็ยังได้รับความนิยม โดยเฉพาะการนวดจับเส้นเพื่อรักษา